Güncel KOSGEB destekleri | www.finansbul.net | Finans Bul

Güncel KOSGEB destekleri

Güncel KOSGEB destekleri için derlediğimiz yazımızı sunuyoruz.

Bilindiği üzere KOSGEB yani Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türkiye’deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomideki rolünü ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini artırmak amacıyla kurulmuştur.

KOSGEB ile ne yapılabilir?

Eğer yeterli miktarda sermayeniz yoksa ve hayalinizdeki projeyi hayata geçirmek istiyorsanız Güncel KOSGEB destekleri tam size göre.

Fakat Güncel KOSGEB desteklerine başvurmadan önce kesinlikle bilmeniz ve kendinize sormanız gereken bir kaç soru var.

1- Kuracağım iş kalıcı olarak başarı getirecek mi?

2- Bu iş uzun vadede topluma veya çevreme istihdam sağlayacak mı?

3- Benim ve ailemin geçimini sağlayacak mı?

4- Kuracağım işin devlete ve topluma faydası nedir?

Güncel KOSGEB desteklerine başvurmadan önce bu ve bunun gibi temel soruları kendinize sormanız gerekmektedir.

Hayalini kurduğunuz projenin ütopik olmaktan ziyade öncelikle kendinizin ve toplumun ihtiyaçlarına ne oranda cevap vereceğini iyice düşünmeniz lazım.

KOSGEB girişimci kredisinin şartları nelerdir?

#Yukarıdaki soruları kendinize sorduysanız ve projenize inancınız tam ise sizde Güncel KOSGEB destekleri kredisine başvurabilirsiniz.

# KOSGEB’e ait Girişimcilik eğitimini tamamlamış ve sertifikanızı almış olmanız gerekmektedir.

# KOSGEB’e ait girişimcilil sertifikanızı almanızın ardından şirket kurma işlemini hemen tamamlamanız gerekmektedir. Yalnız sertifika olmadan kurulan şirketler destek alamazlar.

# KOSGEB destekli kurduğunuz şirket ortaklı bir şirketse, hissenizin en az %30 olması gerekmektedir.

# Erkek girişimcilerin destek oranı %60 iken kadın girişimcilerin destek oranı%70’tir.

# KOSGEB ile kurduğunuz şirkete dair yaptığınız harcamaların gider olduğunu belirtecek faturalarını kesinlikle saklamalısınız. KOSGEB bu faturalar üzerinden destek oranını belirleyecektir ve bedellere KDV dâhil olmayacaktır. Yani önce siz harcamalarınızı yapacaksınız ardından bu harcamaları fatura ile ibraz edeceksiniz ve kurum size belirleyeceği oranda 2-3 ay gibi kısa bir sürede destek verecektir.

# KOSGEB ile kurduğunuz şirkete ait demirbaşları satmayacaksınız.

KOSGEB’den kimler faydalanabilir?

# KOSGEB tarafından verilen iş kurma danışmanlığı eğitimini ya da uygulamalı olarak verilen eğitim desteğini alanlar.

# KOSGEB Tarafından üniversitesınırları içinde gerçekleştirilen Genç Girişimci Geliştirme Programı’na katılıp; mezun olanlar.

# İŞGEM bünyesinde bulunan girişimcilerden 1 yıl içinde işletme kurmuş olan şahıslardan faydalanabilmektedir.

Güncel KOSGEB destekleri

Yeni Girişimci Desteği

Yeni Girişimci Desteğine; bu Program kapsamında Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayan girişimcilerin kurdukları işletmeler ile İŞGEM’de yer alan İşletmeler (sahip veya ortaklarının Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine katılım şartı aranmaksızın) başvurabilir.

Yeni girişimci desteğinin üst limiti 150.000,00 TL’dir.

AR-GE ve İnovasyon Desteği

Ar-Ge ve İnovasyon Programının amacı; bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi konularında yürütülen projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir.

AR-GE ve İnovasyon Desteğinin üst limiti 1.500.000,00 TL’ir.

Endüstriyel Uygulama Destek Programı

Endüstriyel Uygulama Programı kapsamı; yeni bir ürün/hizmetin; üretilmesi, kalitesinin artırılması, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya alınması, ürün veya süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi amacıyla hazırlanan projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir.

Endüstriyel Uygulama Destek Programı’nın üst limiti 1.500.000,00 TL’dir.

KOBİ TEKNOYATIRIM – KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

Öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri ticarileştirmek, ülke ekonomisine katma değer oluşturmak, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatını artırmak için işletmelerin yapacakları teknolojik ürün yatırımlarının desteklenmesidir.

İdare Başkanlığınca belirlenen; KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda belirlenen alanlarda yer alan;

  1. KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
  2. Yurtdışı teknoloji bölgeleri/araştırma merkezleri/enstitüler/bilim parkları/kuluçka merkezleri/hızlandırıcılarda ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
  3. Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
  4. Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan,
  5. Patent belgesi ile koruma altına alınan,
  6. Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,
  7. Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan,

prototip çalışması tamamlanmış teknolojik ürün sahipleri veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler yararlanır.

KOBİ TEKNOYATIRIM – KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı’nın üst limiti 5.000.000 TL’dir.

Stratejik Ürün Destek Programı

  İthalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve millileştirilmesi,
  Üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımının sağlanması,
  KOBİ’lerin teknolojik üretim yeteneklerinin geliştirilmesi ve teknolojinin tabana yayılması,
  KOBİ ile büyük işletmelerin birlikte hareket edebilme yeteneklerinin geliştirilmesi,
  Cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımların desteklenmesidir.

Stratejik Ürün Destek Programının destek üst limiti 5.000.000 TL’dir.

KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı

  Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,
  KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi, amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programının destek üst limiti 1.000.000 TL’dir.

Genel Destek Programı
Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması,
 KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,
 KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi,
 KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi,
amacıyla işletmelerin desteklenmesidir.
Genel Destek Programının destek üst limiti 470.000,00 TL’dir.
İş Birliği Güç Birliği Destek Programı
KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışıyla bir araya gelerek; ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama, ortak laboratuar, ortak imalat, ortak hizmet sunumu ve benzeri konular ile Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında hazırlayacakları ortak imalata yönelik işbirliği-güçbirliği projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
İş Birliği Güç Birliği Destek Programının destek üst limiti 1.500,00 TL’dir.
Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı

Bu programın amacı; Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ülkemizde gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin uluslararası pazarlarda yer alması, ihracatın arttırılması, yerli teknoloji yoğun başlangıç işletmelerinin gelişmiş girişimcilik ekosistemleri içerisinde yer alması için, uluslararası kuluçka merkezi kurulmasını ve işletmelerin hızlandırma programlarına katılmasını desteklemektir.

Bu program,
a) Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı
b) Uluslararası Hızlandırıcı Programı
olmak üzere iki alt programdan oluşur.

Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programının destek üst limiti 60.000,00 Dolar’dır.
TEKNOPAZAR – Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı

Programın amacı; Teknoloji Tabanlı KOBİ’lerin uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılması, Ar-Ge ve İnovasyon projelerinin sonuçlarının ticarileştirilmesine yönelik destek mekanizmalarına duyulan ihtiyacın giderilmesi ve teknolojik ürünlere yönelik tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesidir.

Programın Süresi: 12 (on iki) Ay

TEKNOPAZAR – Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programının destek üst limiti 150.000 TL’dir.
Kredi Faiz Desteği

Kredi Faiz Desteği programları ile KOSGEB tarafından; küçük ve orta ölçekli işletmelere uygun koşullarda finansal destek temin edilerek, üretim, kalite ve standartlarını artırmaları, finansman sorunlarının çözümü,
istihdam yaratmaları, uluslararası düzeyde rekabet etmelerinin sağlanmasıdır.

KOSGEB’in 2003 yılından itibaren sağladığı finansal destekler, Bakanlar Kurulu Kararı gereğince 2008 yılına kadar üç kamu bankası aracılığıyla sağlanmış, 2008 yılı Mayıs ayında ise yeniden düzenlenen Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında, halen Türkiye’de faaliyette bulunan kamu bankaları, özel bankalar, katılım bankaları ile yapılan Protokollerle KOBİ’lere kullandırılacak kredilerin faiz/kar payı, komisyon vb. giderlerinin program türüne göre kısmen ya da tamamen karşılanması şeklinde sürdürülmektedir.

Kredi Faiz Desteği Programının destek üst limiti 300.000 TL’dir.
Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programı

Bu programın amacı; gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin, finansmana erişim imkânlarının artırılabilmesine yönelik olarak Borsa İstanbul A.Ş. Gelişen İşletmeler Pazarı’nda işlem görmelerinin desteklenmesidir.

Bu program, KOSGEB tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelere uygulanacak Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programına ilişkin esasları kapsar.

Program kapsamında, KOBİ’lerin paylarının Gelişen İşletmeler Pazarı’nda(GİP) işlem görmek üzere halka açılma sürecinde;

– Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli,
– Bağımsız denetim hizmeti bedeli,
– Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kurul kaydına alma ücreti,
– Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) masrafı,
– Hukukçu Raporu masrafı,
– Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu, giderlerine bütçe imkanları dahilinde geri ödemesiz destek verilir.

Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programının destek üst limiti 300.000 TL’dir.
Dilerseniz şuradan  “Kafe Açmak İçin KOSGEB Desteği” isimli makalemizi okuyabilirsiniz.
Veyahut Güncel KOSGEB destekleri ile ilgili detaylı bilgilere şuradan ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir